ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Szolgáltató

A Szolgáltató neve:Kreisz László egyéni vállalkozó
Székhelye és postai címe:2335 Taksony, Dózsa György utca 2/a.
Nyilvántartási szám: 54152001
Adószáma: 75651378-1-33
Ügyfélszolgálat e-mail címe: hello@wpjuice.hu
Honlapjának címe: www.wpjuice.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-70-381-0006

A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és a szolgáltatás során megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat és anyagokat szerzői jogok védik.

2. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

2.1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek vagy Felek”.

2.2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybevételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

3. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

3.1. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalán a Szolgáltató által tett ajánlatokra, a teljesített szolgáltatásokra, előfizetésekre (a továbbiakban együttesen: „szolgáltatás”). A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését/feliratkozását, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (a továbbiakban: „Jelentkező”, „Megrendelő”, “Felhasználó” vagy „Ügyfél”).

A weboldalon elérhető szolgáltatások köre havidíjas szolgáltatásokat tartalmaz. Megrendelő a megrendelés gombra kattintással hozzájárul, hogy Szolgáltató a havonta esedékes szolgáltatási díjat automatikusan terheli az Ügyfél regisztrációkor megadott bankkártyájára.

A szolgáltatás határozatlan időre szól, azt az Ügyfél bármikor lemondhatja.

Kérjük, gondosan olvassa el a feltételeket és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, továbbá kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

3.2. A megrendelés:

A megrendelés a felhasználó regisztrációjával és a szolgáltatás első havidíjának megfizetésével történik. A regisztrációs folyamat egyértelműen tartalmazza a megrendeléskor fizetendő összeget és minden következő időszak díját.

Fizetési módok:

Kártyás fizetés – Stripe

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Átutalás – Banki átutalással, előreutalva.

A szolgáltatások megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím)
Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám, adószám);

A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a rendelést megelőzően bármikor módosíthatja.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

A megvásárolni kívánt szolgáltatás főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a szolgáltatás téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt szolgáltatást a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

A Szolgáltató a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Megrendelőnek. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Megrendelő által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki.

A Megrendelő a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Megrendelő a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a Megrendelőnek egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (i) ha a módosított számla kibocsátására lehetőség van még ugyanabban az adóévben, amelyben az eredeti számla került kibocsátásra, és (ii) az eredeti számla kibocsátásától kezdődően 3 hónap még nem telt el.

A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Megrendelő a „Megrendelem” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Megrendelő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Megrendelő által begépelt adatok, a szolgáltatásra vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A szolgáltatást kizárólag elektronikus úton lehet megrendelni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

4. A szolgáltatási jogviszony

4.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

4.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  1. bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
  2. automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel);
  3. felek közös megegyezésével;
  4. felmondással.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1.  A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett terméket, vagy szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon/minőségben biztosítja a Megrendelőknek.

5.2. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

5.3.  A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

5.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapokon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

6. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél köteles az általa a regisztrációkor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a Szolgáltató felé jelezni, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

7. Joglemondás

Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

A Résztvevő (Felhasználó) lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás igénybevétele során a Vevő megsérül, bármilyen testi vagy lelki jellegű baj, kár, stb. éri. A Résztvevő (Felhasználó) tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

8. Elállás, felelősség

8.1. Az elektronikus vásárlás a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

8.2. Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül a Kormányrendelet értelmében – indoklás nélkül elállhat a vásárlástól számított 14 napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

8.3. Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

8.4. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

8.5. Amennyiben a Megrendelő élni szeretne elállási jogával, a vásárlói fiókba belépve a megrendelés napjától számított 29. napig, éves előfizetés esetén a megrendelés napjától számított 364. napig bármikor, külön kérés nélkül a felhasználó által automatikusan lemondható a szolgáltatás. Lemondás után a következő időszaki díj nem kerül levonásra. Visszamenőleges lemondásra nincs lehetőség. Lemondás esetén a felhasználó a díjjal rendezett időszak végéig minden szolgáltatást megkap.
 

9. Felelősség kizárása

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:

  1. olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja;
  2. Megrendelő számítógépének bármilyen hardver-, vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

10. A Szolgáltató jogi nyilatkozata

10.1. A honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben – akár on-line, akár nyomtatott formában – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni, stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Kreisz Eszter nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.

10.2. A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi szolgáltatás megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

10.3. A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen.

10.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000,- Ft, azaz napi Kettőszázötvenezer forint összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

11. Egyéb rendelkezések (pl.: cookie, hírlevél, DM)

11.1. A Szolgáltató a weboldalán történő látogatáskor cookie-kat („sütiket”) használ, amelyek információkat szolgáltatnak a látogató oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat és nem kapcsolhatók össze a látogatók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2. A Szolgáltató jogosult a honlap látogatói részére hírlevelet vagy egyéb direkt marketing eszközöket (reklámlevelet, továbbiakban: DM) küldeni, amennyiben a látogató a keresztneve és az e-mail címe megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A látogató hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni és nem ellenőrzi, hogy a látogató által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállók.

11.3. A honlapon működő hírlevélre vagy egyéb értesítőre történő feliratkozás és/vagy a Szolgáltató által biztosított bármilyen ingyenes szolgáltatás letöltése/igénybe vétele, valamint a bármilyen szolgáltatásra történő regisztrációval a jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. A feliratkozással, illetőleg a regisztrációval a felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy olyan elérhetőséget bocsátott a Szolgáltató rendelkezésére, amely valós, létező elérhetőség (e-mail cím), továbbá amelyre a Szolgáltató jogosult a felhasználó minden további megkeresése és hozzájárulása nélkül leveleket, információkat, értesítőket vagy egyéb megkereséseket küldeni azzal, hogy a Szolgáltató minden ilyen megkeresésében, levelében a leiratkozás lehetőségét biztosítja.

11.5. A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi tájékoztató előírásai az irányadók.

11.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásáról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

12. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

12.1. A Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 10:00-16:00 között:

  • e-mail: hello@wpjuice.hu
  • levél: 2335 Taksony, Dózsa György utca 2/a
  • : +36-70-381-0006
  • fax: +36-24- 487336

12.2. A panaszügyintézés történhet az általunk feltüntetett elérhetőségek egyikén elektromos levél, vagy hagyományos levél formájában. A panaszok megválaszolását és lehetőség szerinti orvoslását a Szolgáltató igyekszik a lehető leggyorsabban megtenni, de legkésőbb 14 napon belül.

12.3. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

12.4. Adatkezelési panasz esetén az érintett fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a www.szuperkepesseg.hu weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Taksony, 2019. december 3.